Adatvádelmi nyilatkozat

Az Invest Hungária Kft hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat webshopunk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Társaságunk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Cégünk a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhető olyan szolgáltatás is, mely igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A fenti célok megvalósítására cégünk olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Az INVEST HUNGÁRIA Kft. az általa forgalmazott irodatechnikai eszközöket, nyomtató kellékanyagokat, papírárut és egyéb termékeket (továbbiakban: „Termékek”) a vele szerződő partnerek (továbbiakban: „Vevők”) részére a jelen általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

 1. AZ ELADÓ ADATAI
  Cégnév: INVEST HUNGÁRIA Kft.
  Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 17.
  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-677185 (bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
  Adószám: 11795968-2-42
  Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10704371-49020017
  Képviseli: Hodál László ügyvezető
  Tel./Fax: 251-1291, 251-1963, 468-3728, 468-3729, 273-2360
  Honlap: http://www.investhungaria.hu
  E-mail:
  Tárhelyszolgáltató adatai
  Cégnév: Gy-SYSTEM Kft.
  Székhely: 1172 Budapest, Újszilvás utca 28.
  Honlap: http://www.gysystem.hu
  E-mail: info@ gysystem.hu
 2. AZ ÁSZF HATÁLYA

  2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi és szállítási szerződésekre, amelyeket az Eladó bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből és az egyedi szerződésből tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. Az egyedi szerződés megkötésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  2.2. Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

  2.3. Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), a webáruházban történő vásárlás esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  2.4. Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

 3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

  3.1 A szerződéskötés formai és eljárási szabályai

  3.1.1. A Vevő a Termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelés) szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbi módokon:
  a) szóban személyesen az Eladó ügyfélszolgálatán vagy telefonon,
  b) írásban levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben,
  c) ráutaló magatartással a webáruházban történő vásárlás esetén.

  3.1.2. A megrendelésnek minimálisan tartalmaznia kell a Vevő adatait (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), a megrendelt Termék adatait (típusát, jellemzőit, mennyiségét), valamint nyilatkozatot az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadása úgy is történhet, hogy a Vevő a számlát vagy a szállítólevelet utólag aláírja.

  3.1.3. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés elfogadását visszaigazolja. A visszaigazolás - a megrendelés formájától függően - történhet szóban (személyesen vagy telefonon), írásban (levélben vagy telefax útján) vagy elektronikus levél formájában.

  3.1.4. A szerződés a visszaigazolás Vevővel való közlésével, postai megküldésével vagy elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre.

  3.1.5. A létrejött szerződés alapján az Eladó a Termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

  3.2. A webáruházban történő vásárlásra vonatkozó speciális szabályok

  3.2.1. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a főoldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  3.2.2. A regisztrációs adatlap valamennyi mezőjének megfelelő kitöltése esetén az Eladó - saját döntése szerint - a Vevőnek felhasználónevet és jelszavat biztosít a webáruházba történő belépéshez. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére az Eladó új jelszavat bocsát a rendelkezésére. A jelszó átadásából, jogtalan felhasználásából eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

  3.2.3. A webáruházban a Vevő minden Termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a Termék a kosarába helyezésével választhat ki megvásárlásra. Újabb termékek keresésére a „Vissza a webáruházba” gombra kattintással van lehetőség. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.

  3.2.4. A megrendelni kívánt Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét Termék információs oldaláról, adatlapjáról illetve a Termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az Eladó a Termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Termékhez mellékeli.

  3.2.5. A Termékek kiválasztását követően a Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, és az adatbeviteli hibákat kijavítani. majd a „Minden adat rendben, kérem a megrendelés felvételét” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  3.2.6. Az Eladó a megrendelést elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek email-ben nyomban értesítést küld.

  3.2.7. Megrendelést az Eladó csak regisztrált Vevőtől fogad el, abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.

  3.2.8. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül email-ben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik.
  Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

  3.2.9. A webáruházban történő vásárlás esetén a felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

 4. VÉTELÁR

  4.1. Eladó a Termékeket a mindenkor hatályos Árlistájában meghatározott vételárak fejében értékesíti. Eladó a kiadványaiban és honlapján egyértelműen feltünteti, hogy az árak ÁFA nélkül (nettó ár) vagy általános forgalmi adóval növelten (bruttó ár) értendők. A webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés feladásakor a „kosár tartalma” menüpontban már csak a bruttó érték látható. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és alapesetben nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

  4.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit (vö. 6.5. pont).

  4.3. A Termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli esetekben az árakat az Árlistától eltérő összegben állapítsa meg, feltéve, hogy erről a körülményről a Vevőt előzetesen értesíti.

 5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

  A vásárolt Termékek vételárának kiegyenlítésére az Eladó által kiállított számla ellenében, a Vevő bonitásának függvényében, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

  a) Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő a Termék ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

  b) Előre utalás: A megrendelést követően az Eladó átutalásos számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Vevőnek. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.

  c) Banki átutalás: A megrendelést követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról, amelyek vételárát a Vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kigyenlíteni. A számla eredeti példányát vagy a csomag tartalmazza vagy pedig postai úton jut el a Vevőhöz.

  5.2 Új vevő esetében az Eladó kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmazza (utánvét vagy előre utalás). Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vevő kérésére lehetőség van normál banki átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben a Vevőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki az Eladó.

  5.3. Ha a Vevő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Az Eladó vételár követelésével szemben a Vevő beszámítással nem élhet, illetve a vételárat nem tarthatja vissza.

  5.4. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni, amelynek mértékéről az Eladó értesítést küld. Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a Termék visszaszolgáltatását és kára megtérítését követelni.

  5.5. Ha a Vevő az átvett termékek vételárát határidőre nem fizeti meg, illetve a Vevő bonitása (a teljesített forgalom és a fizetési fegyelem) alapján az Eladó által előzetesen meghatározott hitelkeretet kimeríti, úgy az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

  5.6. Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a Terméket továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon sajátjaként rendelkezni.

 6. SZÁLLÍTÁS

  6.1. A szállítást az Eladó saját fuvareszközével vagy csomagküldő szolgálat útján végzi, illetve az Eladó raktárában átvett Terméket a Vevő maga is elszállíthatja.

  6.2. A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

  6.3. Az Eladó a visszaigazolásban megjelölt határidőben juttatja el a megrendelt Terméket a Vevő által megadott belföldi címre a megrendelés visszaigazolásának napját követő 2 - 5 munkanapon belül, vagy a Vevő a Terméket átveheti és elszállíthatja az Eladó raktárából.

  6.4. Amennyiben bármely megrendelt Termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett Termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó Termék beérkezési időpontjának függvénye.

  6.5. A kiszállítás díjai belföldön:
  • A nettó 50.000 Ft feletti megrendelések kiszállítása ingyenes;
  • A nettó 50.000 Ft alatti megrendelések kiszállítása 990 Ft + ÁFA.
  A fenti díjak nem vonatkoznak a 30 kilogrammnál nehezebb, valamint a 2 méternél nagyobb termékek, termékcsoportok illetve papír tömegáru (másolópapír) kiszállítására. Ezek szállítási díját a megrendelést követően az Eladó egyezteti a Vevővel.

  6.6 Eladó ugyanazon Vevő által ugyanazon a napon 14.30-ig leadott több megrendelést összevonja, egy szállítmányként kezeli, és még aznap továbbítja a csomagküldő szolgálatnak.

 7. ELÁLLÁS

  Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vevő gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.

  7.2. A Vevő - ha nem felel meg számára a megrendelt termék - azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli, és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet. A Termék kiszállításától számított 72 óra elteltével a Termék kicserélését az Eladó csak 10 %-os mértékű kötbér levonása megfizetése mellett biztosítja.

  7.3. A webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A rendelet szerint fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az ellálás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Eladó a Termék ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

  7.4. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:
  • amely a Vevő személyéhez kötött,
  • amelyet a Vevő kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,
  • a hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a Vevő már felbontotta.

  7.5. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

 8. 8. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

  8.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított Termékek megfelelnek a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek és az érvényes szabványoknak.

  8.2. A Termék mennyiségileg és minőségileg a Terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

  8.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a Termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentheti be érvényesen. Rejtett hibának minősül a Termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a Termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

  8.4. Jótállással szállított Termékek esetén az Eladó a jótállási jegyen feltüntetett határidőben és feltételekkel vállal jótállási kötelezettséget. Megszűnik az Eladó jótállási kötelezettsége a használati utasításnak nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból, természetes elhasználódásból, szakszerűtlen tárolásból, karbantartásból vagy kontár javításból eredő hibák esetén.

  8.5. A kifogást írásban vagy az Eladó ügyfélszolgálatán személyesen, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.

  8.6. Vevő a kifogás rendezéséig a Terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált Terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy szakszervízzel megvizsgáltathassa.

  8.7. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

 9. EGYÉB KIKÖTÉSEK

  9.1. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

  9.2 A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  9.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésben meghatározott jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). Az Eladó a Vevő adatainak kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

  9.4. A webáruházban található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

  9.5. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a www.investhungaria.hu weboldalon történő elhelyezéssel, valamint a székhelyén történő kifüggesztés útján közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • Ecoline termékek
 • Toner kínálatunk
 • Tintapatron kínálatunk
 • Papír kínálatunk
 • További termékeink
 • Webshop belépés
Minden jog fenntartva. © Invest Hungary Kft. 2010